MZ Easy DataBase Schema 1.0

MZ Easy DataBase Schema 1.0

MazuWare – Shareware –
Description

The easiest way to manage and create the database schema.

For each one who wants to create a database or modify the schema of the database, it was always been a difficult job to do. Even more when you want to create or make data transfer code in each programming language.
Also when you don't have the SQL installed on your system, you can create or modify the database schema easily.
The biggest problem appears when a wrong data type is going to transfer to database.
The transfer control and messages can be created by few clicks in MZ Easy Database Schema.
You can create a database schema in an easy way and export the SQL script in few clicks and use it to create the database or modify it.
Even you can print out the database schema as a report to control your work.
With MZ Easy Database Scheme, the database programming is under your control.
Features in version 1.0:

1- Easy access to database schema as a project file
2- Help to create the database schema
3- Create database schema class to use in VB.Net for database coding
4- Create tables as SQL table adapter objects automatically and create loading data codes from database
5- Create data transfer codes as VB.Net subs to prevent transfer invalid data or addressing a wrong field
6- Read the VB.Net solution file and load all objects
7- Use loaded VB.Net solution and objects to create the controlling code in data transfer section
8- Ability to double control the data transfer to prevent errors in your software
9- Batch schema or selected table schema create script making to use in SQL for creating the table
10- Making drop script
11- Ability to print or save the scheme as Pdf, Excel and etc.

Tổng quan

MZ Easy DataBase Schema là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi MazuWare.

Phiên bản mới nhất của MZ Easy DataBase Schema là 1.0, phát hành vào ngày 10/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/12/2014.

MZ Easy DataBase Schema đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MZ Easy DataBase Schema Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MZ Easy DataBase Schema!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
MazuWare
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản